Koje sve nadlježnosti ima komunalna milicija (Video)

Komunalna milicija u Novom Pazaru imaće nadlježnosti nad problemima kao što su zaštita životne sredine, održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu djelatnost a kazne za kršenje zakona mogu biti velike.

Načelnik komunalne milicije u Novom Pazaru Imer Jahović , za portal 020 media kaže da milicija trenutno radi na upoznavanju terena i problema u gradu kao i upoznavanju građana sa njihovim radom, a prema njihovoj prvoj evidenciji stanja na terenu grad se suočava sa velikim problemima u saobraćaju.

“Građani su nam se najviše obraćali po pitanju nepravilno parkiranih vozila, zaustavljanja na javnim površinama gdje nije dozvoljeno parkiranje i zaustavljanje, to je jedan od problema koje Novi Pazar ima generalno i teško je odmah sve to promjenit. Potrebno je obezbjediti dovoljan broj parking mjesta da ljudi mogu da se parkiraju i da navike neke svoje koje i nisu baš dobre mjenjamo, to prvo kažem za sebe pa za sve ostale.” (Imer Jahović)

Po pitanju ovog problema, komunalna milicija će moći da piše kaznu u iznosu od 25.000 dinara što je poređenja radi sa kaznom koju saobraćajna policija piše za nepropisno parkiranje 20.000 dinara skuplje.

Jahović kaže da to ne znači da će komunalna milicija gledati samo da kažnjava, već će opominjati građane i raditi na njihovoj edukaciji prije svega kako bi popravili stanje u vezi ovog problema.

“Postoji puno problema koje moramo riješiti i ni malo nije lak zadatak. Postoje problemi koji su se ne godinama, već i decenijama nagomilavali i građani imaju velika očekivanja od komunalne milicije. Mi ćemo se potruditi i dati sve od sebe da opravdamo ta očekivanja, ali ne možemo sami i moramo uporedo sa građanima, sa svim institucijama, sa policijom, vjerskim zajednicama i svim značajnim faktorima koji mogu da doprinesu da se apeluje na ljude kako bi se promjenile te neke ružne navike.”

On je poručio građanima da je komunalna milicija mlada služba i samim tim je apelovao na njih da im pomognu pri radu kako bi neke stvari mjenjali na bolje.

Komunalna milicija u Novom Pazaru u skladu sa odlukom o komunalnoj miliciji u međuostalom će biti i nadlježna nad problemima kao što su:

-zaštita javnih površina od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);

– sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata i uređaja i urbanog mobilijara (namenski montažni objekti, oprema za igru i rekreaciju, javne česme i fontane, klupe, žardinjere i drugo) od prljanja, oštećivanja i uništavanja ljudskim faktorom;

– suzbijanje nedozvoljenog obavljanja delatnosti na javnim površinama i drugim javnim mestima;

– kontrola održavanja i zaštita čistoće na javnim površinama (ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na javnim površinama, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća grada);

– kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;

– kontrola nepropisnog parkiranja i korišćenja parkirališta u skladu sa propisima i saobraćajnom signalizacijom;

– vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada:

– sprečavanje radnji kojima se prljaju i oštećuju spomenici, spomen-ploče i skulpturna dela;

– održavanje reda na vodenom prostoru, obalama reka i jezera;

– ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada, koji se odnosi na:

– taksi prevoz (otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisima i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);

– zaštita životne sredine, a naročito u oblasti zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ Grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, internog i neopasnog otpada i dr.;

– zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;

– zaštita kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad;

– podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;

– vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe;

– drugi poslovi, u skladu sa zakonom.