SDA: Izbori neregularni, ponoviti izbore u Novom Pazaru

Stranka demokratske akcije Sandžaka održala je danas press konferenciju na kojoj su ocijenili da je cjelokupni izborni proces nezakonit i neustavan. Smatraju da postoji niz činjenica koje ukazuju na grubo kršenje Ustava i zakona zemlje od strane Gradske izborne komisije (GIK) i Višeg suda u Novom Pazaru prilikom donošenju svojih odluka. Prema njihovom mišljenju, odluke donesene od strane GIK-a i Višeg suda imaju za cilj legalizaciju prekrajanja izborne volje građana, zbog čega smatraju da izbori u Novom Pazaru trebaju biti ponovljeni.

Merfid Kamešničanin ispred SDA Sandžaka je izjavio da su predstavnici SDA u svojstvu članova Gradske izborne komisije ukazivali na nezakonite radnje i tražili zaštitu ustavnosti i zakonitosti u radu GIK-a usmjenim izgalanjima na sjednicama GIK-a, pismenim putem, prigovorima i žalbama Višem sudu u Novom Pazaru.

“Postupcima predsjednika Gradske izborne komisije Radoslava Milića i presudama Višeg suda u Novom Pazaru kompletan izborni proces je vođen u smislu grubog prekrajanja izborne volje građana. Tako da smatramo da je ovaj kompletan izborni proces neustavan i nezakonit i u potpunosti je suprotan članu 2. Ustava republike Srbije. SDA Sandžaka je u skladu sa zakonom podnosila sve prigovore GIK-u i žalbe. Svi naši prigovori i žalbe su bile blagovremene sa jasnim činjenicama i argumentima” – kaže je Kamešničanin.

Jasmina Salihović, predstavnica SDA Sandžaka u Gradskoj izbornoj komisiji, izjavila je da je predsjednik GIK-a zloupotrijebio svoj službeni položaj omogućavajući da osoba koja je pravosnažno osuđena sudjeluje u radu GIK-a.

“Zloupotrebom službenog položaja predsjednik komisije je dozvolio da izborna komisija grada Novog Pazara radi kao organ u čijem su sastavu bili članovi izabrani suprotno zakonu a sa druge strane nije reagovao po službenoj dužnosti i dozvolio je  da u radu komisije učestvuje lice koje je pravosnažno osuđeno. Sve to je učinjeno je svjesno kako bi u sastavu Izborne komisije imao većinu koja bi usvajala sve njegove prijedloge i koja je odbijala sve prigovore i legalizovala sve njegove nezakonite radnje. Obzirom da u radu komisije učestvuju i glasaju lica koja su tu na nezakoniti način izabrana i lice kojem je po sili zakona prestalo članstvo, sve odluke koje su donijete u ovom izobnrom ciklusu su nezakonite” – kaže Salihović.

Član Republičke izborne komisije (RIK), Džemil Sijarić, izjavio je da je, pored već pomenutih nepravilnosti, Gradska izborna komisija (GIK) nakon raspisivanja izbora samostalno razriješila i imenovala svoja tri člana, pri čemu u RIK-u nije stigao nijedan dopis niti prijedlog u vezi sa imenovanjem ili razrješenjem tih članova GIK-a. On dodaje da je imao uvid u zapsinike odmah nakon prebrojavnja glasova i da je rijetko bilo čistih zapisnika dostavljenih RIK-u i da su mnogi prepravljani.

“Imao sam uvid u  sve zapisnike odmah po glasanju 17. decembra, po završetku brojanja glasova toga dana kod nas su stigli jedni zapisnici dok su na sajtu RIK-a bili potpuno drugi zapisnici, potpuno različiti od onih zapisnika u koje smo mi imali uvid na početku. Šta se desilo sa tim zapisnicima? Na nekim je bilo škrabotina, dopisivanja, svega je bilo ali čistih zapisnika vrlo rijetko. Poptuno legitimno su pojedini članovi Gradske izborne komisije tražili da se vreće i sav izborni materijal otvori da otklonimo svaku sumnju ali i dalje, predsjednik Gradske izborne komisije je ostao nem na te zahtjeve. GIk je 02.01. donijela izvještaj o rezultatima izbora i ako nisu iscrpljena sva pravna sredstva.U ovoj situaciji gospodin Milić je preuzeo na sebe nadlježnosti Republičke izborne komisije i stavio sebe iznad zakona. Ja se nadam da će sud koliko bude mogao biti častan i pošten i raidti po slovu zakona bez ikakvih pritisaka” – kaže Sijarić.

Predstavnica SDA Sandžaka u Gradskoj izbornoj komisiji Selma Pluncević, ocijenila je da Viši sud u Novom Pazaru nije dao nijedno razumljivo obrazloženje presude u kojem se odbacuju prigovori i žalbe opozicije.

“U šturim obrazloženjima presuda navode se, u više navrata , tačno citirani članovi zakona koji su prekršeni u izbornom procesu, ali za ovaj sud to nije bilo značajno i ništa nije sporno, naime svojim obrazloženjem sud legalizuje sve nezakonitosti u toku izbornog procesa a osporava sve podnijete dokaze. Sud očigledno nije upoznat sa svim zakonima i podzakonskim aktima koji se koriste u izbornom procesu pa zato i donosi ovakve presude ali nažalost na štetu naroda. Njihova obrazloženja se svode na to da sud konstantuje povrede zakona ali po njegovom mišljenju bukvalno rečeno “to nije od značaja”. Za Viši sud na primjer nije bitno što su ispravljani zapisnici o radu biračkih odbora bez sačinjenih izvještaja i razrješenja o ispravci i ako tačno navodi da član zakona po kojem su ista rješenja morala biti donijeta daje sebi za pravo da odluči da ta rješenja nisu bitna i da ne utiču na ispravnost izbora, pa se postavlja prosto pitanje ovom sudu: Zbog čega zakon predviđa obavezno donošenje tih rješenja ako su ona nebitna?” – kaže Pluncević.